Tôi muốn cắt mí nhưng không biết có đau không ?

Tôi muốn cắt mí nhưng không biết có đau không ?

Tôi muốn cắt mí nhưng không biết có đau không ?

Trả lời